loader image

VIP Check-Up

What Does Include VIP Check-Up?

Our VIP Check-up program offers an unparalleled level of care, designed to cater to your specific healthcare needs, providing you with the utmost peace of mind. This premium health assessment encompasses a range of services, including Laboratory Tests, Radiological Examinations, Colonoscopy, and Endoscopy, ensuring a thorough and holistic evaluation of your health.

Laboratory Tests: Our state-of-the-art laboratory is equipped with the latest diagnostic technology, staffed by skilled professionals dedicated to precision and accuracy. The VIP Check-up includes a comprehensive panel of blood tests to assess your health, covering parameters such as cholesterol levels, blood sugar, liver function, kidney function, and a complete blood count. These tests can uncover hidden health concerns, even before symptoms manifest.

Radiological Examinations: To delve deeper into your health, we employ cutting-edge radiological techniques. Our Radiological Examinations include advanced imaging procedures such as CT scans and MRI scans. These scans can provide detailed insights into the condition of your internal organs, helping us identify potential issues that may require further attention.

Colonoscopy and Endoscopy: The VIP Check-up goes the extra mile in preventive care by including Colonoscopy and Endoscopy procedures. These are essential for the early detection of gastrointestinal conditions, including polyps, ulcers, and even early-stage cancers. Our experienced specialists perform these procedures with the utmost precision and care to ensure your comfort and well-being.

By choosing our VIP Check-up program, you are taking a proactive approach to your health. You will benefit from:

 • Early Detection: Our comprehensive assessments can identify potential health concerns before they progress to a more advanced and challenging stage, giving you the advantage of early intervention and better outcomes.
 • Personalized Care: Our healthcare professionals will tailor their recommendations based on the results of your VIP Check-up, ensuring that you receive the care and guidance that is specific to your health needs.
 • Peace of Mind: With our VIP Check-up, you’ll have confidence in your health, knowing that you’ve received a comprehensive evaluation by leading experts in the field.
 • Lifestyle Guidance: Beyond diagnostics, our VIP Check-up offers consultations and advice on nutrition, exercise, and lifestyle choices to help you maintain or improve your overall well-being.

Your health is your most valuable asset, and our VIP Check-up program is dedicated to preserving and enhancing it. Choose the VIP Check-up for a proactive approach to your health and enjoy the confidence that comes with a comprehensive health assessment.

 

How Often Should You Get Routine Checkups?

The frequency of routine checkups can vary depending on your age, gender, overall health, and specific risk factors. Here’s a general guideline for how often you should consider getting routine checkups:

 1. Young Adults (18-30 years old):
  • In your late teens and early 20s, it’s a good idea to have a checkup every 2-3 years if you’re generally healthy and don’t have specific health concerns. These checkups can include screenings for cholesterol, blood pressure, and sexually transmitted infections.
 2. Adults (30-50 years old):
  • In your 30s and 40s, you should consider having a checkup every 1-2 years. These checkups can involve more comprehensive health assessments, including cholesterol, blood pressure, blood sugar, and cancer screenings (such as mammograms for women and colonoscopies for both genders). Your healthcare provider can also discuss lifestyle factors like diet and exercise.
 3. Middle-Aged Adults (50-65 years old):
  • As you enter your 50s and 60s, consider annual checkups. This age group is at higher risk for conditions like heart disease, diabetes, and certain cancers. Regular monitoring and screenings are crucial for early detection and prevention.
 4. Seniors (65+ years old):
  • For individuals aged 65 and older, annual checkups are highly recommended. At this stage, health concerns become more prevalent, and close monitoring of chronic conditions is essential.

 

Remember that the purpose of routine checkups is not only to detect and manage existing health issues but also to provide guidance on maintaining a healthy lifestyle, managing risk factors, and preventing future problems. Consult with our specialised team to establish a personalized schedule based on your unique healthcare needs and circumstances.

Check-Up Nedir?

Check-up, kişinin genel sağlığını değerlendirmek ve olası tıbbi durumları veya endişeleri tespit etmek amacıyla bir sağlık uzmanı tarafından gerçekleştirilen rutin tıbbi muayene ve değerlendirmeyi ifade eder.

Check-Up Neden Önemlidir?

Check-up’lar önemlidir çünkü sağlık sorunlarının erken evrede tespit edilmesine yardımcı olur, zamanında tedavi ve önleme olanağı sağlar. Ayrıca sağlık uzmanlarına sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürme ve risk faktörlerini yönetme konusunda rehberlik sunma fırsatı da sağlarlar.

Ne Sıklıkta Check-Up Yaptırmalıyım?

Check-up sıklığı; yaş, genel sağlık durumu, tıbbi öykü, risk faktörleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Kontrolleriniz için uygun bir program belirlemek için sağlık uzmanınıza danışmanız en doğrusudur.

Kendimi Sağlıklı Hissetsem Bile Check-Up Yaptırabilir miyim?

Evet, check-up sadece kendini kötü hissedenlere yönelik değildir. Kendinizi sağlıklı hissetseniz bile düzenli kontrol, önleyici bakım, potansiyel sağlık sorunlarının erken tespiti ve genel refahın korunmasına yönelik rehberlik açısından değerlidir.

Ücretsiz Danışmanlık Alın

Bilgi Edin

1

- Talep veya şikayetlerinizi bize iletiyorsunuz.

2

- TEFAC destek ekibi talebinizi analiz edip sizinle iletişime geçiyor

3

- TEFAC uzmanları, gerektiğinde doktorla çevrimiçi konsültasyon sunarak tedavi protokolünüzü hazırlıyor

4

- Kararlaştırılan tedavi planından sonra, TEFAC seyahatinizi organize ediyor

5

- TEFAC tüm tedaviniz boyunca size eşlik edip ve iletişim halinde oluyor

6


- TEFAC ekibi, en iyi sonuçları almanız için tedavinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında size yardımcı oluyor

Bilgi Alın

Bilgi Edin